REGULAMINY

Regulamin Szkolenia w First Drive


CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Regulamin obejmuje zasady prowadzenia szkolenia i uczestniczenia w szkoleniach - w dalszej części Regulaminu nazywanych First Drive.
 2. Szkolenie praktyczne (uzupełniające, doskonalenie) realizowane jest na wniosek osoby szkolonej i w zakresie ustalonym między First Drive i Osobą Szkoloną.
 3. Osoba Szkolona podaje swoje dane personalne oraz nr PKK lub nr uprawnień i kategorię do BOK First Drive. Wgląd do w/w danych mają tylko i wyłącznie pracownicy First Drive. Dane są niezbędne do realizacji szkolenia.
 4. Ustalenie terminów szkolenia odbywa się tylko i wyłącznie w BOK First Drive - telefonicznie lub osobiście.
 5. Osoba szkolona dokonuje opłaty za ustalone terminy szkolenia najpóźniej na 24 godziny przed terminem jazdy. Szkolenie uznaje się za zapłacone w chwili kiedy opłata jest wniesiona w BOK lub kiedy przelew bankowy został zaksięgowany na koncie First Drive. W przypadku braku wpłaty First Drive może anulować umówiony termin szkolenia. Formy płatności: gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy.
 6. W przypadku niestawienia się w umówionym terminie lub odwołania terminu szkolenia mniej niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zamówione szkolenie przepada i First Drive nie dokonuje zwrotu wpłaty za zamówiony termin.
 7. First Drive zastrzega sobie prawo odwołania Osobie Szkolonej terminu szkolenia w dowolnym momencie, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. First Drive odwołuje jazdy tylko w przypadku sytuacji losowych lub poważnych awarii sprzętu uniemożliwiających przeprowadzenia szkolenia.
 8. First Drive zapewnia, że pojazdy wykorzystywane do szkolenia są sprawne technicznie oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia zezwalające na prowadzenie nimi szkolenia praktycznego.
 9. Pojazdy szkoleniowe First Drive mają zawarte co najmniej ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz NNW.
 10. First Drive zastrzega sobie prawo dochodzenia od Osoby Szkolonej odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia pojazdu lub spowodowania innych szkód - na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 11. Plac manewrowy First Drive jest monitorowany, a zapis monitoringu video może stanowić podstawę dochodzenia roszczeń wg pkt. 10 Regulaminu.
 12. Pojazdy szkoleniowe kat. B i C (samochody) są wyposażone w monitoring video + audio.
 13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Kierownik OSK First Drive – Karol Juchniewicz. Reklamacje dotyczące szkolenia można składać telefonicznie pod nr 792 11 11 12 lub kierować pocztą email na adres: biuro@firstdrive.pl oraz na adres tradycyjny: First Drive Szkoła Jazdy, ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź
 14. Kwestie pozostające poza rozstrzygnięciami Kierownika OSK będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców oraz doskonalenia jazdy.

 

CZĘŚĆ DOT. KATEGORII B

 1. Zajęcia praktyczne nauki jazdy kategorii B rozpoczynają się i kończą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 114  (obok siedziby First Drive)
 2. Osoba Szkolona zgłasza się w BOK i oczekuje na Instruktora w pomieszczeniach First Drive lub na placu przy First Drive, na którym oczekują pojazdy szkoleniowe
 3. W przypadku spóźnienia Osoby Szkolonej umówiony wcześniej czas trwania szkolenia nie zostanie przedłużony
 4. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia szkolenia z winy Pracownika First Drive Osobie Szkolonej przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Kierownika OSK lub zostanie przedłużony czas trwania szkolenia, jeśli będzie to możliwe
 5. W samochodzie szkoleniowym mogą znajdować się tylko Instruktor First Drive oraz Osoba Szkolona. Wyjątek od tej zasady stanowi obecność: Kandydatów na Instruktorów w czasie kursu i przygotowania do pracy oraz Kierownika OSK lub wyznaczonej przez Niego osoby sprawującej nadzór nad szkoleniem
 6. Samochody nauki jazdy posiadają zainstalowany monitoring video oraz audio, Osoba Szkolona wyraża zgodę na nagrywanie przebiegu szkolenia. Zapis audio-video pozostaje w dyspozycji tylko i wyłącznie Kierownika OSK i jest wykorzystywany przy rozstrzyganiu sporów związanych ze szkodami komunikacyjnymi lub wynikami egzaminu wewnętrznego.
 7. First Drive gwarantuje, że samochody wykorzystywane do prowadzenia szkolenia są sprawne technicznie oraz posiadają ubezpieczenie w zakresie co najmniej OC, i NNW.
 8. W czasie trwania szkolenia mogą nastąpić przerwy związane z tankowaniem pojazdu lub koniecznej obsługi technicznej. Czas takiej przerwy jest wliczany w czas trwania szkolenia.
 9. W czasie trwania szkolenia może nastąpić przerwa związana z koniecznością wymiany samochodu na inny, jeżeli pierwszy uległ awarii uniemożliwiającej prowadzenie szkolenia.
 10. Szkolenie praktyczne First Drive prowadzi bez względu na warunki atmosferyczne panujące w czasie szkolenia. Jeżeli warunki, w opinii Instruktora, uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia, wówczas zajęcia zostają przełożone na inny termin.
 11. O wyborze pojazdu szkoleniowego decyduje First Drive odpowiednio dostosowując wybór do rodzaju kursu / szkolenia, które wykupiła Osoba Szkolona
 12.  Osoba zgłaszająca się na szkolenie ma obowiązek poddać się badaniu trzeźwości, w razie podejrzenia, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości. Jeżeli odmówi, wówczas Instruktor mając przypuszczenie, że znajduje się w stanie po spożyciu / nietrzeźwości odmawia przeprowadzenia szkolenia z winy Osoby Szkolonej.
 13. Instruktorowi prowadzącemu szkolenie przysługuje prawo przerwania zajęć w sytuacji kiedy Osoba Szkolona stwarza zagrożenia dla siebie lub innych osób / uczestników ruchu lub nie wykonuje poleceń Instruktora.
 14. W samochodach szkoleniowych First Drive zabrania się spożywania posiłków i palenia tytoniu.

 

Regulamin promocji  „Poleć naszą szkołę i odbierz dodatkowe godziny jazdy!”

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Poleć naszą szkołę i odbierz dodatkowe godziny jazdy!”.

 1. Organizatorem promocji jest JUKA Karol Juchniewicz prowadząca Ośrodek Szkolenia Kierowców pn. First Drive zwany dalej szkoła, mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej 114, 96-006 w Łodzi, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 61349.
 2. Promocja rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku i trwa do 31 lipca 2019 roku lub do odwołania.
 3. Warunkiem przyznania dwóch bezpłatnych dodatkowych godzin jazdy (zajęcia praktyczne), jest polecenie naszej szkoły innej osobie, która zapisze się na kurs, podpisze umowę o świadczenie usługi oraz wpłaci co najmniej 400 zł za kurs.
 4. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
 5. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 6. Promocja może łączyć się z promocją "atrakcyjne rabaty dla grup" oraz "zniżki dla uczniów i studentów".
 7. Promocja skierowana jest do klientów szkoły, którzy rozpoczęli kurs na prawo jazdy kategorii B.
 8. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 11. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji  „Dodatkowe 4h jazdy po niezdanym egzaminie państwowym”

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Dodatkowe 4h godziny jazdy po niezdanym egzaminie państwowym”.

 1. Organizatorem promocji jest JUKA Karol Juchniewicz prowadząca Ośrodek Szkolenia Kierowców pn. First Drive zwany dalej szkoła, mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej 114, 96-006 w Łodzi, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 61349.
 2. Promocja rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku i trwa do 30 czerwca 2019 roku lub do odwołania.
 3. Warunkiem przyznania czterech bezpłatnych dodatkowych godzin jazdy (zajęcia praktyczne), jest wykazanie negatywnego wyniku na egzaminie państwowym (z części praktycznej)
 4. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 5. Oferta skierowana jest do osób, które odbyły kurs podstawowy lub rozszerzony w naszym ośrodku (pełny kurs).

 

Regulamin promocji  „Atrakcyjne rabaty dla grup”

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Poleć naszą szkołę i odbierz dodatkowe godziny jazdy!”.

 1. Organizatorem promocji jest JUKA Karol Juchniewicz prowadząca Ośrodek Szkolenia Kierowców pn. First Drive zwany dalej szkoła, mieszczący się przy ulicy Piotrkowskiej 114, 96-006 w Łodzi, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 61349.
 2. Promocja rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku i trwa do 31 lipca 2019 roku lub do odwołania.
 3. Warunkiem przyznania rabatu jest zapisanie grupy osób. Przez grupę rozumie się dwie osoby lub więcej.
 4. Warunkiem przyznania rabatu jest zapisanie na kurs prawa jazdy kategorii B, podpisanie umowy o świadczenie usług oraz wpłata co najmniej pierwszej raty za kurs, każdego uczestnika z grupy.
 5. Rabaty przyznawane są w zależności od ilości osób zapisujących się na kurs: 2 osoby - 5% rabatu - również od ceny regularnej, 3 osoby i więcej osób - 10% rabatu.
 6. Aktualne ceny kursu, są zawarte na stronie internetowej pod adresem https://www.firsdrive.pl/cennik 
 7. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Promocja może łączyć się z promocją "zniżki dla uczniów i studentów"
 9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 12. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 13. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest First Drive

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JUKA KarolJuchniewicz, ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź prowadząca Ośrodek Szkolenia Kierowców pn. First Drive, ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia , NIP: 879-109-85-53.

 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji usług oferowanych przez Szkołę nauki jazdy First Drive. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341) wraz z przepisami wykonawczymi; Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kursu na prawo jazdy, w tym: - wpisywanie do rejestru osób szkolonych, - kontakt telefoniczny, sms lub mailowy w sprawie umawiania na zajęcia teoretyczne i praktyczne

 3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  c) ograniczenia, na podstawie art.18 ogólnego rozporządzenia.

 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

  a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania usług związanych z kursem na prawo jazdy.

 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zainteresowany? Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!
PARTNERZY